مشاوره،برنامه ریزی،سبک زندگی،استخاره،انواع فال؛ حافظ،شمس،مولانا،تعبیرخواب،آنلاین و با شیوه نو

کتاب دستور ابراهیم کرمانی

در مورد ابواسحق ابراهیم بن عبدا... کرمانی همین قدر می دانیم که او د رزمان مهدی عباسی (158 هجری) می زیسته و کتابی به نام ((دستور فی الرؤیا)) به او منتسب است که هم در کامل التعبیر و هم در کتاب ((خوابگزاری)) از آن بسیار نقل شده و بهر حال از معبران نامدار است و از یکی از فرازهای کتاب خوابگزاری برمی آید که کرمانی معترف است که از کتب تعبیر انبیاء و حکمای قبل از اسلام استفاده می کرده و نیز از نظرات استادان تعبیر در اسلام نیز بهره مند شده است : ((و محمدبن عبدا... گفت که اندر نامه ای خواندم که کرمانی را پرسیدند که علم خواب از که گفتی ؟ گفت از صحیف های ابراهیم علیه السلام و از نامه دانیال و از سعیدبن مسیب و از پسرسیرین ...)) – خوابگزاری ص62
برگرفته از مقدمه موسوی گرمارودی در کتاب تعبیرخواب کامل حبیش ابن ابراهیم تفلیسی

درخواست تعبیرخواب آنلاین

ورود به صفحه مشاوره و انواع فال های روزانه