مشاوره،برنامه ریزی،سبک زندگی،استخاره،انواع فال؛ حافظ،شمس،مولانا،تعبیرخواب،آنلاین و با شیوه نو

کتاب جوامع محمدبن سیرین

ابن سیرین در کتب رجالی اینطور معرفی شده است : محمدبن سیرین بصری از فقها و روات و محدثین تابعین ، به تعبیرخواب معروف است . احادیث زیادی از ابوهریره و عبدا... بن عمر و انس بن مالک صحابی روایت کرده ، پدرش ((سیرین)) آزاد کرده انس مذکور و مادرش صفیه بوده است و وفات ابن سیرین در سال 110 هجری بوده است . در موضوع رؤیا و تعبیرخواب پیرامون ابن سیرین افسانه سرائی هایی شده و تناقضاتی که در نوشته های مختلف دیده می شود بخوبی نشانگر آن است که آنچه در این باره به او نسبت داده اند اصل قابل قبولی ندارد . احتمالا از کتب ایرانیان و منابع قدیمی چیزهایی در اختیار ابن سیرین بوده به ویژه آنکه پدر و مادر ((ابن سیرین)) هر دو از بردگان و غیر عرب بوده اند و از نام پدر و سکونتشان در بصره بر می آید که به احتمال قوی ایرانی و اگرنه رومی بوده اند و بنابراین با فرهنگ و معارف عجمها بی اطلاع نبوده اند .
برگرفته از مقدمه موسوی گرمارودی در کتاب تعبیرخواب کامل حبیش ابن ابراهیم تفلیسی

درخواست تعبیرخواب آنلاین

ورود به صفحه مشاوره و انواع فال های روزانه