مشاوره،برنامه ریزی،سبک زندگی،استخاره،انواع فال؛ حافظ،شمس،مولانا،تعبیرخواب،آنلاین و با شیوه نو

کتاب تقسیم امام صادق علیه السّلام

حبیش در آغاز کامل التعبیر دومین کتابی را که به عنوان مأخذ تألیف خود نام برده ((تقسیم امام جعفر صادق علیه السّلام)) است و در طی کتاب کامل التعبیر ، هم در فصول مقدماتی کتاب و هم در ذیل اکثر واژه ها تعبیرات جالب و چشمگیری را صریحا با انتساب به امام جعفر صادق (علیه السّلام) ذکر کرده است ، یکی از ویژگی تعبیرات منقول از امام جعفرصادق (علیه السّلام) در این کتاب آن است که غالبا همچون سایر معبرین وارد شرح و توضیح و جزئیات نشده و در اکثر قریب به اتفاق موارد یاد شده فقط تعبیر کلی آن موضوع را که به چه مفاهیم و مسائلی برگشت و دلالت دارد به صورت خلاصه و دسته بندی شده ذکر می فرماید و شاید وجه تسمیه ((تقسیم)) نیز به همین ویژگی مربوط باشد که مثلا می فرماید : ((دیدن آهو در خواب چهار وجه بود ؛ اول زن ، دویم کنیزک ، سیّم فرزند و چهارم منفعت)) . همچنین با اندک دقتی در مطالب ((کامل التعبیر)) می توان دریافت که بیشتر تعبیرات دیگران معمولا شرح و توضیح همان کلیاتی است که از امام جعفرصادق (علیه السّلام) نقل شده و در عین حال تعبیرات منقول از امام جعفرصادق (علیه السّلام) با وجود خلاصه بودن گاه اضافاتی بر تعبیرات سایرین دارد و این موضوع خود بسیار قابل توجه و دقت و بررسی است . بهر حال در منابع شیعی کتاب تقسیم امام جعفرصادق (علیه السّلام) شناخته شده نیست اما با توجه به دانش و وثاقت حبیش نمی توان به سادگی از آن گذشت و دلیلی ندارد که حبیش که یک سنّی حنفی است بی جهت این همه مطالب چشمگیر در فنّ تعبیر را به امام شیعیان نسبت دهد و بدون تردید همچنان که خود تصریح کرده است کتابی با نام ((تقسیم)) و منتسب به امام جعفرصادق (علیه السّلام) را در اختیار داشته اما بر ما معلوم نیست که اصل این کتاب از چه طریقی نقل شده و چگونه در تاریخ و فهارس شیعی مفقودالاثر مانده است .
برگرفته از مقدمه موسوی گرمارودی در کتاب تعبیرخواب کامل حبیش ابن ابراهیم تفلیسی

درخواست تعبیرخواب آنلاین

ورود به صفحه مشاوره و انواع فال های روزانه